María Milagros Castro Sánchez
María Milagros Castro Sánchez
Concelleira responsable de Políticas Sociais, Saúde, Medio Ambiente, Parques e Xardíns, con competencias en Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores, Saúde, UMAD, UAMI, Auga, Saneamento, Residuos Sólidos Urbanos e Enerxía. Terceira tenente de alcalde.
Nada en 1965, é técnica superior de Saúde Bucodental e traballadora dende 1995 do Centro de Saúde de Fontiñas, barrio no que reside. Nas eleccións de 2015 foi escollida por primeira vez concelleira do grupo municipal socialista. Na actualidade é a secretaria xeral da Agrupación Local do PSdeG-PSOE.
Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores e Saúde
O Concello aposta por políticas sociais e de saúde públicas, universais, de calidade, integrais e solidarias, con orzamentos suficientes que garantan a xestión pública directa, cun catálogo de servizos e prestacións axeitados e suficientes para atender a diversidade de demandas sociais, priorizando os programas de prevención, promoción e desenvolvemento da autonomía persoal e saúde.

Dende esta área, o Concello promove políticas de integración e normalización dos dereitos de todas as persoas. Tratase de que todas as persoas que vivan, traballen ou se acheguen a Compostela poidan desfrutar de todos os recursos e servizos que lle permitan levar unha vida digna. Así, canalízanse os medios e recursos suficientes para facilitar que as condicións de vida (ingresos, vivenda, servizos básicos, servizos educativos e de saúde...) sexan equiparables ás do cidadán medio e cidadá media e permitan o maior desenvolvemento das capacidades e competencias persoais.

Esta Concellería atende as necesidades básicas da cidadanía, a través da promoción da saúde e a prestación de servizos sociais, en colaboración e coordinación cos distintos departamentos municipais, cos axentes sociais do concello, co tecido asociativo e co movemento cidadán, particularmente coas entidades do terceiro sector.

Entre as súas funcións está tamén a coordinación e corresponsabilidade política e técnica na loita contra todas as formas de exclusión e discriminación, implicando a todas as áreas municipais, concellos limítrofes, outras institucións públicas e as ONG´s implicadas na loita contra a pobreza e exclusión en Santiago de Compostela.

En definitiva, esta área promove un Concello máis igualitario e xusto, amigable para as persoas maiores, integrador das diversidades, saudable, socialmente responsable, solidario e con servizos accesibles para todas as persoas.
UAMI e UMAD
Esta área ostenta tamén as competencias en inmigración, articuladas a través da Unidade de Atención ás Migracións (UAMI). A integración social e laboral dos inmigrantes é tamén unha cuestión de primeira orde para o Goberno municipal. Para conseguir este obxectivo o Concello convoca axudas asistenciais e bolsas de estudo e organiza programas de formación de adultos de minorías étnicas. As axudas fanse extensivas, mediante a convocatoria de subvencións, tamén para aqueles organismos ou asociacións dedicadas a prestarlle atención social aos inmigrantes.

Tamén se ocupa da Unidade Municipal de Drogodependencias (UMAD), un servizo de tratamento ambulatorio que desenvolve actividades terapéuticas en materia de adición a estupefacientes. Realiza programas dirixidos a todas as persoas con problemas de consumo de drogas ou con familiares nese colectivo (programa de orientación e acollida, programa libre de drogas, programa de mantemento con naltrexona ou metadona, programa de reinserción...).
Medio Ambiente
O Goberno local aposta por un municipio con pouca contaminación e pouco contaminante, baseado nas enerxías renovábeis, na redución, na reutilización e a reciclaxe,rico en biodiversidade, humana e non humana, implicando a cidadanía no proceso de transición cara a sustentabilidade municipal. Santiago, como capital de Galicia, merece un recoñecemento como cidade limpa, sostible e sen ruído, e por iso ten un compromiso serio co medio ambiente para contribuír á mellora da calidade de vida das persoas. Esta área ten un marcado carácter transversal, afectando a todas as áreas de goberno, implicando a toda a administración municipal cos postulados de preservación e conservación ambientais.

Son varios os ámbitos aos que aplica este criterio de sustentabilidade, un dos cales é a xestión da auga, defendendo que esta fique no espazo público e comunitario, con participación, equidade, control social, sen fin de lucro e preservación do ciclo da auga.

Outro dos eixos de acción é a transparencia da xestión dos residuos sólidos urbanos, iniciando o camiño cara a recuperación da recuperación da xestión municipal da xestión e promovendo fórmulas que potencien a economía social e a corresponsabilidade. Este departamento fomenta tamén a recolleita selectiva, realiza campañas de educación ambiental, establece políticas de redución de residuos e apoia a compostaxe caseira.

Ademais, promóvese o uso responsable da enerxía, establecendo indicadores que reflictan a realidade a realidade do consumo enerxético e o seu impacto ambiental. Trabállase para mellorar o rendemento de sistemas e equipos, racionalizando e diminuíndo o consumo enerxético municipal e auditando o consumo eléctrico do alumeado público, con medidas de redución do consumo e adecuando o número e a tecnoloxía dos puntos de luz ás necesidades reais. Aplícanse criterios bioclimáticos en edificios e equipamentos municipais e promóvese o uso de fontes de enerxías renovables.

No eido do consumo, o Concello aposta pola compra pública responsable, aplicando un parámetros sociais, ambientais e éticos na execución dos orzamentos públicos para a adquisición e consumo de bens e servizos.

Xa cunha orientación directa á cidadanía, esta área inclúe tamén a Oficina Municipal de Atención ao Consumidor (OMIC), que facilita información relativa a materias de consumo e tramita reclamacións nesta materia, ademais de organizar campañas de información ao consumidor sobre materias concretas.
Parques e Xardíns
A preservación e recuperación da biodiversidade é un dos obxectivos da acción municipal, valorizando o seu entorno e establecendo medidas para a recuperación e conservación dos seus espazos naturais. Dende esta área aplícanse criterios ecolóxicos na xestión, coidado e renovación dos parques e xardíns do concello, cun programa de uso preferente de especies autóctonas, naturalizando os parques periféricos e diversificando os hábitats. Promóvense programas de educación ambiental e participación, con especial atención aos centros educativos.

Este Departamento realiza a supervisión e seguimento do contrato administrativo dos servizos de mantemento e de conservación dos parques municipais. Encárgase de elaborar e actualizar o catálogo de zonas verdes municipais e xestiona os servizos do viveiro municipal.


Compartir: