REURBANIZACIÓN DA RÚA CLARA CAMPOAMOR". FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 17/2/2020, acordou Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa ACCIONA CONSTRUCCIÓN SA (CIF: A81638108), por un importe de 1.155.192,13 euros (IVE aparte 21%: 242.590,35 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electronicamente o 21-2-2020.

Número de ofertas presentadas: 11

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:18/02/2020

Número de expediente municipal

CON/48/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

1.292.450,36 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 19 de novembro de 2019 na Plataforma de Licitacións do Concello de Santiago de Compostela. https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PLATAFORMA DE LICITACIÓNS DO ESTADO (PLACE)
PERFIL DO CONTRATANTE

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: