O Corpo da Policía Local ten como misión a protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidadá.

As súas funcións, que exercen dentro do termo municipal, son:
 • Auxiliar e protexer as persoas e bens.
 • Velar polo cumprimento das normas.
 • Ordenar, sinalizar, regular e dirixir o tráfico no casco urbano de acordo co establecido nas normas de circulación.
 • Instruír atestados por accidentes de circulación.
 • Protexer as autoridades da Corporación local e vixilar ou custodiar os seus edificios e instalacións.
 • Policía administrativa no relativo ás ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do ámbito da súa competencia.
 • Participar nas funcións de Policía xudicial.
 • Prestar auxilio nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública na execución dos plans de Protección civil.
 • Efectuar dilixencias de prevención e actuacións tendentes a evitar a comisión de actos delitivos no marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade.
 • Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas de seguridade do Estado e coa Policía autonómica na protección das manifestacións e do mantemento da orde en grandes concentracións humanas, cando sexa requirido.

A Policía Local está dividida en varias seccións ou unidades:
 • Xefatura.
 • Seguridade cidadá.
 • Tráfico e circulación.
 • Administración e servizos.
 • Barrios e distritos.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: