A Xunta de Goberno é o órgano municipal que colabora, de xeito colexiado, na función de dirección política que lle corresponde ao/á alcalde/sa, que é ademais o/a seu presidente/a e o encargado/a de nomear os seus membros.

Os membros da Xunta de Goberno deben ser concelleiros/as. Entre os membros da Xunta, o seu presidente/a, o alcalde/sa, é quen nomea o secretario/a.

A Xunta de Goberno debe responder ante o Pleno da súas actividades, sen prexuízo de que a responsabilidade destas recaia de xeito directo sobre cada un dos membros da Xunta. Así mesmo, as persoas que compoñen a Xunta teñen o dereito de asistir ás sesións plenarias e participar nos seus debates, sexan ou non concelleiros/as.

Entre as atribucións que lle corresponden á Xunta de Goberno está a aprobación de proxectos relativos a ordenanzas, orzamentos e regulamentos, a aprobación de proxectos de ordenación urbanística previa á súa discusión no Pleno, así como a daquelas cuestións que non estean expresamente atribuídas ao Pleno, a aprobación da relación dos postos de traballo e as retribucións dos mesmos de acordo ao orzamento aprobado polo Pleno.

Outras responsabilidades de Xunta de Goberno son as concesións e contratacións de licenzas, o desenvolvemento da xestión económica, e o nomeamento e o cese dos titulares dos órganos directivos do Concello. Ademais, a Xunta de Goberno pode levar a cabo accións xudiciais e administrativas e ten potestade sancionadora. A Xunta de Goberno reúnese de forma ordinaria os luns.

Membros da Xunta de Goberno Local

  • Preside: Goretti Sanmartín Rei
  • Manuel César Vila (secretario)o
  • Míriam Louzao Fernández (secretaria suplente)
  • Xesús Manuel Domínguez Domínguez
  • Pilar Lueiro García
  • Iago Lestegás Tizón
  • María Rozas Pérez
  • Xan Duro Fernández

Compartir: