Pilar Lueiro García
Pilar Lueiro Garcia
Concellaría de Deportes, Relacións Veciñais, Festas, Rural e UMAD.
Pilar Lueiro García.
Concelleira de Deportes, Relacións Veciñais, Festas, Rural e UMAD, con competencias nas materias de deportes, relacións veciñais, festas, medio rural e a Unidade Municipal de Atención a Drogodependencias (UMAD). Cuarta tenente de alcaldesa. .

Naceu en Santiago de Compostela. É licenciada en Filoloxía pola USC. Profesora de ensino secundario, bacharelato e EOI, tamén foi traballadora do grupo municipal BNG de Santiago e foi técnica de Comercio Rural en Galicia Calidade. É integrante da Executiva comarcal do BNG desde 2017 e foi membro do Consello local de 2010 a 2017. Forma parte da directiva de varias asociacións culturais.
Deportes
A acción do Concello neste ámbito baséase na idea do deporte como saúde, e como xeito de socialización dos cidadáns e das cidadás do municipio. Trátase de promover un movemento de saúde asociado á práctica deportiva en todos os seus ámbitos, dende o profesional, que fomenta nos cidadáns e cidadás un sentimento de identificación e que é un exemplo positivo para animar a máis persoas a practicar deporte, e por suposto o deporte amador, aquel co que se busca saúde e benestar e en xeral.

En particular, préstase especial atención a favorecer a práctica deportiva a persoas que o teñen máis difícil actualmente: o deporte feminino, o deporte de persoas con discapacidade e de persoas maiores e o deporte de base. Poténcianse igualmente os deportes minoritarios, para que haxa un abano maior de modalidades deportivas no concello.

No ámbito das infraestruturas deportivas, apóstase pola optimización das instalacións existentes, con accións de rehabilitación, modernización e mantemento, así como pola creación de novos espazos.
UMAD
Esta área ostenta tamén as competencias en inmigración, articuladas a través da Unidade de Atención ás Migracións (UAMI). A integración social e laboral dos inmigrantes é tamén unha cuestión de primeira orde para o Goberno municipal. Para conseguir este obxectivo o Concello convoca axudas asistenciais e bolsas de estudo e organiza programas de formación de adultos de minorías étnicas. As axudas fanse extensivas, mediante a convocatoria de subvencións, tamén para aqueles organismos ou asociacións dedicadas a prestarlle atención social aos inmigrantes.
Medio rural
A acción no medio rural baséase na idea da recuperación do agro como valor engadido para a cidade. Para iso poténciase a integración administrativa e social do agro na vida do concello e a posta en valor do rural como fronte de riqueza, así como a reinversión do concello no mundo rural para axeitar os servizos ós estándares urbanos, e axeitar a presión fiscal aos servicios reais.

Este Departamento asesora á poboación rural e intermedia fronte a empresas e administración e pretende tamén a posta en valor dos elementos arquitectónicos e naturais do rural e a promoción entre a poboación urbana e os turistas: muíños, cruceiros, sendas verdes, carballeiras, etc. Outra das liñas estratéxicas é a mellora das comunicacións e dos servizos das parroquias compostelás.
Relacións Veciñais
O Concello quere dar resposta á transversalidade que en esencia ten a democracia participativa. Entre as funcións deste departamento está velar polo correcto funcionamento das canles de participación establecidas regulamentariamente e polas axeitadas relacións entre os órganos de participación cidadá e o Concello.

Trata de garantir a participación e a decisión da veciñanza na xestión dos asuntos do Concello, dende un enfoque de equidade, solidariedade, cooperación e inclusión social. Así, canaliza as peticións e consultas da cidadanía e dos colectivos e entidades, rexistrando as súas peticións, queixas, suxestións, iniciativas e propostas, realizando igualmente os trámites administrativos necesarios. É o departamento encargado de habilitar as diversas fórmulas para dinamizar a participación da cidadanía.
Festas
O Departamento de Festas ten como obxectivo principal o fomento da participación nas distintas manifestacións culturais e lúdicas celebradas durante o ano, mediante a organización e apoio de programas que cronoloxicamente comezan no Nadal coa cabalgata de Reis, o Entroido, a Semana Santa, a Ascensión e o Apóstolo, ademais das festas populares e patronais que se organizan en cada barrio.


Compartir: