Expropiacións. Procedemento de urxencia

Descrición

A característica deste procedemento é que se invertín as fases, de tal forma que a ocupación do terreo é anterior ao pagamento e vai unida ao depósito dunha cantidade en garantía dun pago futuro, representando tal cantidade, un adianto do prezo definitivo.

 • Aprobación do proxecto polo Pleno do Concello.
 • Trámite de información pública durante 15 días, mediante anuncios que se inserirán no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da Provincia, nun dos xornais de maior circulación na provincia e no taboleiro de editos.
 • Notificación individual aos afectados.
 • Elaboración do certificado de exposición pública
 • Resolución das alegacións presentadas e acordo do Pleno, instando do órgano autonómico competente a declaración de urxencia. Esta solicitude debe estar debidamente razoada e ir acompañada dunha memoria xustificativa da Alcaldía, informes técnicos e xurídicos e informe do interventor sobre a existencia de crédito adecuado e suficiente. A resolución das alegacións notificarase aos interesados.
 • Solicitude da declaración de urxente ocupación á Xunta de Galicia, remitindo a documentación establecida.
 • Publicación da relación de propietarios e bens afectados para os efectos de fixar día e hora para a realización das actas previas. Este edito publicarase no Boletín Oficial da Provincia, xornais e taboleiro de editos.
 • Citación individual dos afectados con oito días naturais de antelación.
 • Na data e lugar indicados persoaranse os representantes do Concello co obxecto de realizar a acta previa á ocupación.
 • Elaboración das follas de depósito previo e aprobación das modificacións consecuencia das actas previas e dos depósitos previos.
 • Notificación do pagamento do depósito previo e posterior ocupación da parcela. O importe do prezo xusto consignarase na Caixa Xeral de Depósitos nos seguintes supostos:
  • Cando non asista ao acto de pagamento o propietario ou titular interesado, por si ou persoa que acredite fehacientemente a súa representación, ou cando rexeitase o prezo.
  • Se fosen varios interesados e non se puxesen de acordo sobre a cantidade que lle corresponde a cada un, ou exista litixio.
  • Cando compareza o Ministerio Fiscal e demais casos previstos polas leis.
 • Ocupación da finca
 • Iniciación do expediente de prezo xusto, notificándolles aos interesados a valoración que forma parte do expediente para intentar chegar a un mutuo acordo. No suposto de que o interesado non acepte a valoración da administración, requiriráselle para que presente a súa folla de aprecio.
  • Se o interesado acepta a folla de aprecio formulada pola administración firmarase o mutuo acordo e finalizarase o procedemento expropiatorio co sinalamento do pagamento e fixación do prazo para o desaloxo, de ser o caso.
  • Se o interesado rexeita a folla de aprecio formulada pola administración o expediente remitiráselle ao Xurado de Expropiación de Galicia. Neste suposto, a Administración poderá pagar a indemnización ata o límite no que exista conformidade entre aquel e a Administración, quedando subordinada a esta entrega provisional ao resultado do litixio. A resolución do Xurado de Expropiación de Galicia debe comunicarse ao interesado e á Administración e procederase ó pagamento do estipulado polo Xurado de Expropiación de Galicia.
 • Inscrición no Rexistro da Propiedade e no Catastro dos bens e dereitos expropiados.

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.
Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tel.: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

O Rexistro Auxiliar do Ensenache permanecerá pechado dende o día 3 ata o día 7 de febreiro de 2020
Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

Tramítase en

Expropiacións
Enderezo: Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 425
Fax: 981 542 427
Correo: Contactar co Concello
Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).


Compartir: