Nesta sección poderá acceder aos impresos ou formualrios das xestións administrativas municipais e realizar a súa descarga para cumprimentalos. Se desexa dispor de información adicional sobre calquera procedemento ou xestión administrativa pode clicar sobre o nome.

Alcaldía

Servizos xerais

Servizos básicos, obras, parques e xardíns

Servizos Comunitarios

Adxudicación de licenzas de auto-taxi e de transporte lixeiro de mercadorías

Autorización de transporte escolar

Cambio de actividade comercial na praza de abastos

Cambio de vehículo adscrito a unha licenza de taxi

Certificado de titularidade de licenza de taxi

Concesión de postos na praza de abastos

Realización das probas para a obtención de permiso municipal de condutor de taxi

Renovación autorizacións venda ambulante

Renovación do permiso municipal de condutor

Solicitude de autorización de venda ambulante

Solicitude de instalación de colectores de lixo ou de recollida selectiva

Solicitudes relacionadas co cemiterio municipal de Boisaca

Tarxeta de accesibilidade de usuarios de transporte público

Tarxeta de bonificación de transporte urbano (bonobús)

Transmisión de licenza de taxi ao condutor asalariado

Transmisión de licenza de taxi por herdanza

Traspaso de postos na praza de abastos

Servizos económicos

Xestión Tributaria, Recadación e Inspección. Atención ao Contribuínte

Beneficios fiscais de oficio con achega de documentación

Beneficios fiscais: nas taxas de auga, saneamento e lixo

Beneficios fiscais: no Imposto sobre actividades económicas

Beneficios fiscais: no Imposto sobre bens inmobles

Beneficios fiscais: no Imposto sobre construcións, instalacións e obras

Beneficios fiscais: no Imposto sobre o aumento do valor dos terreos de natureza urbana

Beneficios fiscais: no Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

Declaración de datos fiscais

Declaración de documentación presentada

Declaración do Imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana (Plusvalías)

Declaracións catastrais

Designación de conta bancaria

Devolución de fianza

Devolución de ingresos

Domiciliacións bancarias

Presentación de documentación

Recurso administrativo

Sistema especial de pago

Solicitude catastral: rectificación de datos catastrais

Solicitude de aprazamentos e fraccionamentos

Solicitude de certificado

Solicitude de compensación de débedas

Solicitude de prórroga de autoliquidación do Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana (Plusvalía) por causa de morte

Solicitude de prorrateo

Servizos socioeconómicos

Servizos urbanísticos, rehabilitación e vivendas

Licenzas e Disciplina Urbanística

Comunicacións e licenzas para locais

Comunicacións previas de obras (agás en locais)

Consultas urbanísticas

Declaración de ruína

Denuncia urbanística

Devolución de fianza

Liñas e rasantes

Licenza para publicidade e rotulación

Licenzas de Obras e outras intervencións urbanísticas

Ocupación de vía pública con mesas e cadeiras

Rehabilitación e Vivenda

Consulta telemática con outras AAPP-Autorización

Convocatoria de subvencións á rehabilitación edilicia do 19 de outubro de 2018 nas Áreas de Rehabilitación Integral do Concello

Convocatoria de subvencións á rehabilitación edilicia do 5 de agosto de 2019 nas Áreas de Rehabilitación Integral do Concello

Convocatoria de subvencións complementarias ás dos plans estatais de vivenda nas áreas de rehabilitación integral

Programa LIMIAR

Servizos socioculturais

Servizos de igualdade e benestar social

Tráfico e seguridade

Tráfico

Autorizacións puntuais de paso e parada

Cambio de domicilio de vehículo (DXT)

Celebración de magostos

Devolución de fianza

Ocupación da vía pública para actividades

Ocupación de vía pública con camión para mudanza

Ocupación vía pública con elementos auxiliares de obra

Pasaxes e reserva de aparcamento

Solicitude para realizar actividades artísticas temporais en espazos públicos promovidas por particulares

Tarxeta de aparcamento residentes

Tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidades

Tarxetas de acceso a zona monumental

Organismos externos

Compartir: