En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publícase a información relativa ás actividades do recinto feiral de Amio.

Cotizacións do mercado de gando


Compartir: