Expediente sancionador de auto-taxi e de transporte lixeiro de mercadorías

Descrición

Sanción das faltas tipificadas como tales no regulamento do servizo ou doutra normativa de aplicación.

Requirimentos

Denuncia de usuarios, atestado da Policía local ou informe da inspección de servizos.

Información sobre o custo

Ordenanza fiscal municipal: Ordenanza fiscal 3.08 reguladora da taxa pola licenza de autotaxi e demais vehículos de aluguer.

Preséntase en

Tramítase en

Servizos comunitarios
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 324
Fax: 981 542 304
Correo: Contactar co Concello

DocumentaciónCompartir: