Instancia Xeral

Descrición

Para realizar calquera solicitude ao Concello que non teña un modelo específico no seu trámite.

Dirixido a

Todos os cidadáns que desexen dirixirse ao Concello.

Requirimentos

As solicitudes, escritos, comunicacións e documentos que se presenten nos diferentes rexistros e por calquera medio, deberán conter:

- Nome e apelidos do interesado e, no seu caso, da persoa que o represente, así como a identificación do medio preferente e do lugar que se sinale a efectos de notificacións.
- Documento que acredite a capacidade do solicitante e a representación que ostenta no caso de actuar por conta dun terceiro.
- Feitos, razóns e petición na que se concrete, con toda claridade, a solicitude.
- Lugar e data.
- Sinatura do solicitante ou acreditación da autenticidade da sua vontade expresada por calquera medio.
- Órgano, centro ou unidade administrativa á que se dirixe.

2. Cando as pretensións correspondentes a unha pluralidade de persoas tenñan un contido e fundamento idéntico ou substancialmente similar, poderán ser formuladas nunha única solicitude, agás que as normas reguladoras dos procedementos específicos dispoñan outra cousa.

3. Das solicitudes, comunicacións e escritos que sexan presentados polos interesados nas oficinas da Administración, poderán éstos esixir o correspondente recibo que acredite a data de presentación, admitíndose como tal unha copia na que figure a data de presentación anotada pola oficina.

Documentación necesaria

Nalgunhas peticións pode ser precisa a aportación de copia do documento de identificación do solicitante.

Notas para o cidadán

Podería serlle de aplicación a Ordenanza Fiscal 3.07 reguladora da Taxa pola Expedición de documentos administrativos.

Dirixirse a

Pode presentar a solicitude en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
- Telefónico: 981542300 - 981543128
- Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal
- No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través dos teléfonos 981542300 - 981543128 e do correo citaoac@santiagodecompostela.gal

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: