FACENDA

Este mércores 5 de setembro péchase o prazo para o pagamento voluntario do IBI

03/09/2018 A Concellaría de Economía e Facenda lembra que o vindeiro mércores, 5 de setembro, é o último día para efectuar o pago voluntario do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI), que afecta a inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais.

O período voluntario de pagamento deste tributo abriuse o paso 5 de xullo e pecharase o próximo 5 de setembro. O pago poderá efectuarse:

- Nas contas de recadación das entidades colaboradoras que se indican a continuación, presentando o correspondente recibo, e dentro do horario habitual de atención ó público: Abanca, Banco Pastor, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell Gallego e Banco Santander.

- A través dos caixeiros das entidades colaboradoras que dispoñan deste servizo, e a través de Internet, na propia web municipal.

Transcorrido o prazo de pago voluntario, as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento e devengarán o recargo de apremio, os xuros de mora e as custas que se produzan.

Compartir: