En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno, publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

Transparencia da actividade pública (En construcción) » Informacion económica e financieira


Compartir: