Concello de Santiago de Compostela

Saltar a contidos
Utilidades (Saltar):

Idiomas (Saltar):Portada » Casa do Concello » Servizos municipais
Compartir:

Contratación

Contratación

Rúa Presidente Salvador Allende, 6-8 baixo
Tel.: 981 543 033 // Fax: 981 542 304
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.

O Departamento de Contratación facilita os pregos de condicións económicos, administrativos e técnicos, compulsa documentación de contratos convocados polo Concello e informa sobre expedientes en curso, condicións de contratos e proxectos de execución de obras.

Tamén asesora a Corporación na materia de contratación administrativa, colabora cos departamentos municipais para a contratación de bens e coordina os labores de secretaría das mesas de contratación municipais (concursos, subhastas e procedementos negociados).

Encárgase de tramitar as licitacións, os expedientes de contratación de obras de investimento, obras de mantemento, xestión de servizos públicos, subministracións, compras e adquisicións, consultorías, asistencias técnicas e proxectos de obras municipais. Ademais realiza o seguimento xurídico-administrativo de obras municipais en materias de publicidade, incidencias, modificacións, revisións de prezos, sancións, liquidacións e recepcións.

Intercambia información coa Intervención municipal sobre aspectos económicos das contratacións e cos técnicos responsables da dirección facultativa ou supervisión dos contratos e realiza a tramitación administrativa das certificacións de obras, servizos, subministros, adquisicións e honorarios derivadas dos contratos tramitados co fin de realizar a comprobación, aprobación e notificación e de efectuar a devolución de fianzas dos contratos.

Rexistro de licitadores
O Rexistro de licitadores ten como finalidade facilitar a concorrencia e axilizar a tramitación dos procedementos administrativos de contratación do Concello e constitúe un catálogo de persoas naturais ou xurídicas interesadas en ofrecer as súas prestacións derivadas da súa actividade empresarial.

Trámites

Servizos xerais


Enviar | Imprimir | Arriba

© Concello de Santiago. Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. Tel.: 981 542 300 (Centraliña) 981 542 357 (Alcaldía).